Button contact
Hotline

Với Back-end testing , tester sẽ làm việc trên môi trường máy server với các loại hình kiểm thử truy xuất dữ liệu (query data), ghi dữ liệu (store data) vào database, các định dạng (format) dữ liệu truyền tải theo giao thức, và các chức năng (function) có thỏa mãn yêu cầu thiết kế hay không.

>>> Lộ trình học lập trình từ cơ bản đến nâng cao cho sinh viên và người đi làm

1. Backend Testing là gì?
Backend Testing (hay Database Testing) là kiểu kiểm tra lớp ứng dụng và Cơ sở dử liệu, tập trung vào việc kiểm tra các hành vi của hệ thống ở cấp cơ sở dữ liệu. trong một ứng dụng phần mềm phức tạp, kiểm tra Backend sẽ đòi hỏi kiểm tra logic nghiệp vụ (business) trong lớp ứng dụng. Điều đó có nghĩa là dữ liệu được nhập vào từ giao diện người dùng sẽ được kiểm tra tại Cơ sở dữ liệu. Các định dạng cơ sở dữ liệu có thể là SQL Server, MySQL, Oracle...và được sắp xếp trong các bảng dưới dạng bản ghi.

Trong thử nghiệm Backend, không cần sử dụng GUI. Bạn có thể truyền dữ liệu bằng trình duyệt với các tham số cần thiết cho chức năng để nhận phản hồi ở một số định dạng mặc định. Ví dụ: XML hoặc JSON. Bạn cũng thực hiện kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu và xác minh dữ liệu bằng các truy vấn SQL.

2. Tại sao cần chú trọng Backend testing?
Vì Cơ sở dữ liệu là một thành phần thiết yếu và cốt lõi của ứng dụng phần mềm.
Có thể kiểm tra chi tiết về hệ thống và phát hiện lỗi khi chi phí sửa chữa ở mức thấp nhất.
Giúp hệ thống luôn hoạt động đúng như yêu cầu, ổn định, lâu dài, mạnh mẽ.
3. Các công cụ hỗ trợ Backend testing
Data Factory: Data Factory là công cụ kiểm tra cơ sở dữ liệu. Nó hoạt động như trình tạo dữ liệu và quản lý dữ liệu để kiểm tra cơ sở dữ liệu. Nó có giao diện rất dễ sử dụng và có khả năng quản lý mối quan hệ dữ liệu phức tạp.
Tìm hiểu thêm về Data Factory ở đây: https://sourceforge.net/projects/data-factory/

Data Generator: Data Generator là một công cụ kiểm tra Backend khác. Nó được sử dụng để tạo các hàng dữ liệu và các đối tượng lược đồ để kiểm tra cơ sở dữ liệu. Công cụ này hỗ trợ khả năng sử dụng tải và kiểm tra hiệu suất trên cơ sở dữ liệu.
Tìm hiểu thêm về Data Generator: http://www.sqledit.com/dg/download.html

TurboData: Công cụ phần mềm Turbodata có thể được sử dụng để tạo dữ liệu thử nghiệm với khóa ngoại. Nó cho phép sử dụng các lệnh Chọn, Cập nhật và Xóa dữ liệu. Nó cũng hỗ trợ nhiều tệp tuần tự và cơ sở dữ liệu quan hệ.

Nguồn: Viblo